REKRUTACJA – Zasady ochrony danych osobowych
w Polkowickiej Dolinie Recyklingu sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o. o.,
ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice , tel.: 76 847 91 29 e-mail: pdr@pdr-eko.pl
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 786 866 210 lub adresem
e-mail: iod@pdr-eko.pl
3) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie jw. o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 108, ze zmianami) w celu rekrutacji do pracy w Polkowickiej Dolinie Recyklingu sp. z o. o.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
6) W przypadku jeżeli chcą Państwo brać udział w przyszłych rekrutacjach prosimy o umieszczenie
w Państwa CV klauzuli o następującej treści:
WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE PRZEZ POLKOWICKĄ DOLINĘ RECYKLINGU SP. Z O.O. MOICH DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY PRZYSZŁYCH REKRUTACJI. ZGODA ZOSTAJE UDZIELONA
NA OKRES 12 MIESIĘCY OD DNIA DOSTARCZENIA DO PAŃSTWA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH.
7) Posiada Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie tych danych uniemożliwi prawidłowe przeprowadzenie procesu rekrutacji.

W imieniu Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o. o.

Tadeusz Żmigrodzki – Prezes Zarządu