O spółce

Dnia 18 września 2017 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 11/2017 dokonało podziału Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o., poprzez wydzielenie i przeniesienie części majątku
w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jaką stanowił Zakład Oczyszczania Miasta na spółkę nowo zawiązaną tj. Polkowicką Doliną Recyklingu sp. z o.o. (podział przez wydzielenie na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych).

W dniu 5 stycznia 2018 r. Polkowicka Dolina Recyklingu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej – IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 21 123 700,00 zł.

KRS: 0000710587 NIP: 5020116033 REGON: 368345060

Siedziba spółki mieści się w Polkowicach przy ul. Dąbrowskiego 2. PDR sp. z o.o. prowadzi Zakład Gospodarki Odpadami zlokalizowany przy ul. Działkowej 20. Spółka administruje Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Działkowej 18 w Polkowicach oraz Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Grębocicach przy ul. Spółdzielczej 34A i Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Radwanicach przy ul. Stolarskiej 6.

Struktura organizacyjna spółki

Zakład Gospodarki Odpadami

Instalacje:

 1. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i innych odpadów oraz przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów

a) Sortownia

Część mechaniczną instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i innych odpadów oraz przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów stanowi linia sortownicza znajdująca się w hali technologicznej. Sortownia służy do ręczno-mechanicznego sortowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów opakowaniowych pochodzących z selektywnej zbiórki.

Na linii wydziela się poszczególne frakcje odpadów między innymi:

 • frakcję biodegradowalną 0-100 mm przeznaczoną do biologicznego przetwarzania,
 • opakowania z papieru i tektury,
 • opakowania z tworzyw sztucznych,
 • opakowania z metali,
 • opakowania wielomateriałowe typu TetraPak,
 • opakowania ze szkła.

b) Instalacja stabilizacji tlenowej

Część biologiczną instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i innych odpadów oraz przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów stanowią 3 bioreaktory (żelbetowe tunele). W każdym z nich następuje stabilizacja intensywna i higienizacja wsadu.

Instalacja stabilizacji tlenowej składająca się z zamkniętych boksów służących do napowietrzania i nawadniania odpadów służąca do ustabilizowania tlenowego odpadów po procesie fermentacji oraz do wytwarzania kompostu z odpadów „bio” zebranych selektywnie.

Po okresie stabilizacji intensywnej odpady z tuneli transportuje się na plac dojrzewania, usypując odpady w pryzmy, gdzie prowadzony jest proces dojrzewania stabilizatu, celem ostatecznego ustabilizowania odpadów przed ich ostatecznym wykorzystaniem.

c) Plac technologiczny podzielony na strefy:

 • dojrzewania odpadów (drugi etap stabilizacji tlenowej)
 • kompostowania odpadów
 • przesiewania odpadów
 1. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne:

Na składowisku prowadzone są między innymi następujące rodzaje działalności :

 • składowanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (sektory I i II kwatery)
 • odzysk odpadów innych niż niebezpieczne w ramach prawidłowej eksploatacji składowiska
 • magazynowanie odpadów poza kwaterami składowania odpadów.

Składowisko wyposażone jest w instalacje do odgazowania złoża odpadów oraz drenaż wód odciekowych.

Zakład Transportu Odpadów

Zakład Transportu Odpadów realizuje zadanie odbioru i transportu odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkanych oraz nieruchomości niezamieszkanych, objętych systemem gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Zakład Transportu Odpadów zajmuje się także odbiorem odpadów z nieruchomości, nieobjętych systemem, z których odpady odbierane są na podstawie zawartej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Usługi  świadczone są na wysokim poziomie, dzięki dysponowaniu odpowiednim sprzętem oraz wykwalifikowanym zespołem. Pojazdy wchodzące w skład taboru przystosowane są zarówno do odbioru pojemników naziemnych, półpodziemnych, jak i  kontenerów.

Dział Utrzymania Ruchu

Zapewnia możliwość ciągłego użytkowania posiadanych pojazdów oraz urządzeń. Zobowiązany jest organizować przeglądy oraz konserwację i naprawę posiadanych sprzętów. Czuwa nad zapewnieniem dostaw części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych.