Do nieruchomości niezamieszkanych, które zostały objęte systemem gospodarki odpadami na terenie ZGZM  od 01.02.2016 r. należą:

 1. Jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
  o finansach publicznych;
 2. Organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
 3. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
 4. Jednostki budżetowe;
 5. Samorządowe zakłady budżetowe;
 6. Agencje wykonawcze;
 7. Instytucje gospodarki budżetowej;
 8. Państwowe fundusze celowe;
 9. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 10. Narodowy Fundusz Zdrowia;
 11. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
 12. Uczelnie publiczne;
 13. Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
 14. Państwowe i samorządowe instytucje kultury;
 15. Inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu
 16. Wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego;
 17. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjna nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą, w związku z której prowadzeniem zatrudnia się, na podstawie umowy o pracę, powyżej 20 osób, według stanu na dzień 15.10.2015 r. – z wyłączeniem cmentarzy i remiz ochotniczych straży pożarnych.

Harmonogram odbioru odpadów