Nieruchomości niezamieszkane nieobjęte systemem – Polkowicka Dolina Recyklingu
Loading...
Nieruchomości niezamieszkane nieobjęte systemem 2020-01-07T11:03:50+02:00

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, za wyjątkiem nieruchomości niezamieszkanych objętych systemem ZGZM zobowiązani są posiadać umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W celu zawarcia stosownej umowy z Polkowicką Doliną Recyklingu sp. z o.o. należy przedstawić następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub w przypadku podmiotów wpisanych do KRS aktualny wpis do rejestru,
 • NIP,
 • REGON,
 • upoważnienie do podpisania umowy, w przypadku gdy umowę zawierać będzie osoba nie widniejąca
  w KRS lub we Wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczych,

Wraz z ww. dokumentami zobowiązany jest złożyć wypełniony wniosek na zawarcie umowy na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych, na specjalnym formularzu (plik do pobrania).

Na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkanych, nieobjętych systemem musi następować z częstotliwością:

 1. odpady komunalne zmieszane z nieruchomości niezamieszkanych nieobjętych systemem – nie rzadziej niż raz w tygodniu,
 2. odpady selektywnie zbierane z nieruchomości niezamieszkanych nieobjętych systemem – nie rzadziej niż raz w miesiącu (z zastrzeżeniem odpadów ulegających biodegradacji, których odbiór powinien następować nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie).

(patrz: § 15 REGULAMINU)

Decydując się na podpisanie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, należy pamiętać
o konieczności wyposażenia nieruchomości w pojemnik, zgodny z Regulaminem utrzymania czystości  i porządku na terenie ZGZM, który następnie należy oznakować adresem nieruchomości i nazwą firmy.

Możliwy jest wybór spośród  pojemników o pojemności: 0,11m3, 0,12 m3, 0,24 m3, 1,1 m3, 5,0 m3, 7,0 m3, 8,0 m3, 10 m3 oraz worków o pojemności: 60 l (0,06 m3) lub 120 l (0,12 m3).

https://www.bip.zgzm.pl/wp-content/uploads/2019/08/uchwala-nr-vii-26-19-r.-w-spr.-regulaminu-utrzymania-czystosci-bez-niezamieszkanych.pdf

Określając ilość i pojemność pojemników należy wziąć pod uwagę minimalne pojemności pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, wynikające z Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie ZGZM:

 • Dla żłobków i przedszkoli – 10 l tygodniowo na każdego pracownika oraz 2 l tygodniowo na każde dziecko;
 • Dla lokali i punktów handlowych – 10 l tygodniowo na każdego pracownika;
 • Dla lokali gastronomicznych – nie mniej niż 10 l tygodniowo na 1 miejsce konsumpcyjne, przy ustaleniu liczby miejsc konsumpcyjnych uwzględnia się miejsca konsumpcyjne usytuowane w ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;
 • Dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej 1 pojemnik 0,12 m3 lub worek 60 l;
 • Dla zakładów produkcyjnych, usługowych, rzemieślniczych, magazynów, hurtowni, placów budowy – 10 l tygodniowo na każdego pracownika;
 • Dla targowisk – 10 l tygodniowo na jeden punkt targowy, zezwala się na wspólne korzystanie przez kilku handlujących z jednego lub kilku pojemników na odpady za zgodą właściciela pojemnika oraz w porozumieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady i po zgłoszeniu tego faktu właściwemu organowi związku  odpowiedzialnemu za system gospodarki odpadami, zachowując przy tym minimalną pojemność pojemnika;
 • Dla hoteli, pensjonatów, domów opieki, placówek leczniczych, noclegowni, schronisk itp. – 10 l tygodniowo na jedno łóżko i 10 l tygodniowo na każdego pracownika;
 • Dla ogródków działkowych – nie mniej niż 20 l tygodniowo na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku oraz 5 l w pozostałym okresie każdego roku;
 • Dla cmentarzy nie mniej niż 5 l tygodniowo na jeden grób, a w okresie świąt: Wszystkich Świętych, Wielkanocnych, Bożego Narodzenia nie mniej niż 15 l tygodniowo na jeden grób;
 • Dla zespołu garaży wolnostojących – 5 l tygodniowo na każde miejsce postojowe w zespołach garaży

CENNIK ZTO

Prowadzący działalność gospodarczą, która nie została objęta systemem ZGZM, w przypadku remontowania lokalu i wynikającej z tego konieczności zagospodarowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych z terenu gminy Polkowice, może zamówić w Biurze Obsługi Klienta usługę, polegającą na podstawieniu i odebraniu kontenera o pojemności do 1m3  wraz z zagospodarowaniem odpadów, za kwotę 115,00 zł/netto (jeśli nieruchomość zlokalizowana jest na terenie gminy Polkowice), każdorazowo za wykonanie usługi. W celu zamówienia ww. usługi wymagane jest wypełnienie zlecenia na podstawienie i odbiór kontenera.  Możliwe jest także zamówienie kontenera 7 m3,  podstawienie kontenera na terenie gminy Polkowice wynosi 287,50 zł/netto, do powyższej ceny doliczona zostanie opłata za zagospodarowanie  odpadów według ich wagi i cennika ZGO.

CENNIK ZGO

 

Druk zlecenia do pobrania: PDR – Zlecenie podstawienia i odbioru (1m3, 7m3) 22.03