Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, za wyjątkiem nieruchomości niezamieszkanych objętych systemem ZGZM zobowiązani są posiadać umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W celu zawarcia stosownej umowy z Polkowicką Doliną Recyklingu sp. z o.o. należy przedstawić następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub w przypadku podmiotów wpisanych do KRS aktualny wpis do rejestru,
 • NIP,
 • REGON,
 • upoważnienie do podpisania umowy, w przypadku gdy umowę zawierać będzie osoba nie widniejąca
  w KRS lub we Wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczych,

Wraz z ww. dokumentami zobowiązany jest złożyć wypełniony wniosek na zawarcie umowy na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych, na specjalnym formularzu (plik do pobrania).

Na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkanych, nieobjętych systemem musi następować z częstotliwością:

 1. odpady komunalne zmieszane z nieruchomości niezamieszkanych nieobjętych systemem – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
 2. odpady selektywnie zbierane z nieruchomości niezamieszkanych nieobjętych systemem – nie rzadziej niż raz w miesiącu (z zastrzeżeniem odpadów ulegających biodegradacji, których odbiór powinien następować nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie).

(patrz: § 12 REGULAMINU)

Decydując się na podpisanie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, należy pamiętać
o konieczności wyposażenia nieruchomości w pojemnik, zgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie ZGZM, który następnie należy oznakować adresem nieruchomości i nazwą firmy.

Możliwy jest wybór spośród pojemników o pojemności: od 0,12 m3 do 10 m3 lub worków o pojemności: 120 l (0,12 m3).

Określając ilość i pojemność pojemników należy wziąć pod uwagę minimalne pojemności pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, wynikające z Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie ZGZM:

 • Dla żłobków i przedszkoli – 10 l tygodniowo na każdego pracownika oraz 2 l tygodniowo na każde dziecko;
 • Dla lokali i punktów handlowych – 10 l tygodniowo na każdego pracownika;
 • Dla lokali gastronomicznych – nie mniej niż 10 l tygodniowo na 1 miejsce konsumpcyjne, przy ustaleniu liczby miejsc konsumpcyjnych uwzględnia się miejsca konsumpcyjne usytuowane w ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;
 • Dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej 1 pojemnik 0,12 m3 lub worek 60 l;
 • Dla zakładów produkcyjnych, usługowych, rzemieślniczych, magazynów, hurtowni, placów budowy – 10 l tygodniowo na każdego pracownika;
 • Dla targowisk – 10 l tygodniowo na jeden punkt targowy, zezwala się na wspólne korzystanie przez kilku handlujących z jednego lub kilku pojemników na odpady za zgodą właściciela pojemnika oraz w porozumieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady i po zgłoszeniu tego faktu właściwemu organowi związku odpowiedzialnemu za system gospodarki odpadami, zachowując przy tym minimalną pojemność pojemnika;
 • Dla hoteli, pensjonatów, domów opieki, placówek leczniczych, noclegowni, schronisk itp. – 10 l tygodniowo na jedno łóżko i 10 l tygodniowo na każdego pracownika;
 • Dla ogródków działkowych – nie mniej niż 20 l tygodniowo na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku oraz 5 l w pozostałym okresie każdego roku;
 • Dla cmentarzy nie mniej niż 5 l tygodniowo na jeden grób, a w okresie świąt: Wszystkich Świętych, Wielkanocnych, Bożego Narodzenia nie mniej niż 15 l tygodniowo na jeden grób;
 • Dla zespołu garaży wolnostojących – 5 l tygodniowo na każde miejsce postojowe w zespołach garaży

CENNIK ZTO

Prowadzący działalność gospodarczą, która nie została objęta systemem ZGZM, w przypadku remontowania lokalu i wynikającej z tego konieczności zagospodarowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych z terenu gminy Polkowice, może zamówić w Biurze Obsługi Klienta usługę, polegającą na podstawieniu i odebraniu kontenera o pojemności do 1m3 wraz z zagospodarowaniem odpadów, za kwotę 200,00 zł/netto (jeśli nieruchomość zlokalizowana jest na terenie gminy Polkowice), każdorazowo za wykonanie usługi. W celu zamówienia ww. usługi wymagane jest wypełnienie zlecenia na podstawienie i odbiór kontenera. Możliwe jest także zamówienie kontenera 7 m3, podstawienie kontenera na terenie gminy Polkowice wynosi 287,50 zł/netto, do powyższej ceny doliczona zostanie opłata za zagospodarowanie odpadów według ich wagi i cennika ZGO.

Wytyczne w zakresie BDO

Informujmy, że od 1 stycznia 2020 r. zmianie uległy zasady odbioru odpadów, jest to konsekwencją wejścia w życie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na podstawie których, od 1 stycznia 2020 r. zaczęła funkcjonować BDO (Baza Danych
o Odpadach), która stanowi elektroniczny system ewidencjonowania obrotu odpadami (www.bdo.mos.gov.pl).

Aby po 1 stycznia 2020 r. możliwe było przekazywanie odpadów do PDR, niezbędne jest wystawienie przez Państwa firmę w systemie BDO karty przekazania odpadu (KPO) na każdy transport odpadów kierowany do Polkowickiej Doliny Recyklingu Sp. z o.o..

Od 1 stycznia 2020 r. to przekazujący odpad czyli np. firma budowlana lub usługowa musi wystawić w systemie BDO Karty Przekazania Odpadów (KPO) dla każdego samochodu, którym transportowane są odpady.

Powyższe nie dotyczy podmiotów i firm produkujących jedynie odpady komunalne, tj. tożsame z odpadami powstającymi w gospodarstwach domowych. Dokładne interpretacje dostępne są na stronie www.bdo.mos.gov.pl.

W przypadku wystawiania KPO we własnym zakresie informujemy, iż:

 • nr BDO Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o. to 000009405 (wybierany w polu transportujący i przejmujący),
 • nr MPD (miejsce prowadzenia działalności) dla Zakładu Gospodarki Odpadami Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o. to 0004/000009405 (wybierany w polu przejmujący).

Najczęstsze kody odbieranych odpadów to:

Kod odpadu Rodzaj odpadu
17 01 01 Czysty gruz betonowy
17 09 04 Zmieszane odpady z budów, zanieczyszczony gruz, odpady
z remontów i wykańczania mieszkań, tzw. Budowlanka

Wyjątek stanowić będą wyłącznie przedsiębiorcy, którzy mają pewność, że w bieżącym roku kalendarzowym nie wytworzą odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji
w ilości przekraczającej wskazaną w rozporządzeniu Ministra Klimatu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. 2019 poz. 2531). W tym przypadku koniecznym będzie wypełnienie oświadczenia potwierdzającego ten fakt.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 76 847 91 30.

CENNIK ZGO

Druk zlecenia do pobrania:

Zlecenie przyjęcia i zagospodarowania odpadów w ZGO I kwartał 2024

Zlecenie przyjęcia i zagospodarowania odpadów w ZGO II kwartał 2024

Zlecenie przyjęcia i zagospodarowania odpadów w ZGO III kwartał 2024

Zlecenie przyjęcia i zagospodarowania odpadów w ZGO IV kwartał 2024

Oświadczenia dotyczące ewidencji odpadów

informacje o zasadach przyjecia opdadów i logistyki.