13.09.2022r. Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Zarząd Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o. za lata obrotowe 2022 oraz 2023

Do pobrania:
Treść ogłoszenia (format PDF)

04.02.2022r.
Wycena wartości szacunkowej zamówienia na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych z terenu ZGZM poprzez dostawę pojazdów specjalistycznych”

Zapraszamy na stronę internetową Związku Gmin Zagłębia Miedziowego


20.10.2020r. Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Zarząd Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za lata obrotowe 2020 oraz 2021.

Do pobrania:
Treść ogłoszenia (format PDF)


Komunikat dotyczący epidemiologii

W trosce o naszych pracowników w spółce wprowadzone zostały procedury oraz środki zapobiegawcze w związku z panującym zagrożeniem zarażenia koronawirusem:

 1. Edukacja – przeprowadzono szkolenia załogi dotyczące stosowania środków zapobiegawczych tj. środki dodatkowej ochrony osobistej (stosowanie rękawic), zalecono zaniechanie powitania poprzez podawanie ręki, zalecono częstszą dezynfekcję rąk, ponadto wskazano ścieżkę prawidłowego zachowania w przypadku podejrzenia kontaktu z osobą zarażoną,
 2. Rozmieszczono na terenie spółki informacje udostępnione przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną,
 3. Rozmieszczono na terenie spółki informacje dotyczące prawidłowej dezynfekcji rąk,
 4. Przeszkolono pracowników w zakresie prawidłowego postępowania w przypadku kaszlu czy kichania poprzez konieczność zasłaniania ust i nosa zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką,
 5. Zaapelowano do klientów za pośrednictwem portalu społecznościowego i strony internetowej o zminimalizowanie kontaktów bezpośrednich na rzecz kontaktu telefonicznego
  i e-mailowego,
 6. Zalecono unikanie kontaktów bezpośrednich, przez odejście od organizowanych odpraw pracowników przed podjęciem pracy, wdrożono dostarczanie dokumentów BDO wyłącznie za pośrednictwem urządzeń mobilnych, pozostałe  dokumenty będą dostarczane bezpośrednio kierowcom pojazdów,
 7. Zalecono dezynfekcję wnętrz pojazdów przez brygadę opuszczającą pojazd, zintensyfikowano kontrolę wnętrz pojazdów,
 8. Wdrożono ograniczenie bezpośrednich kontaktów kierowców z pracownikiem obsługującym system wagowy, poprzez uruchomienie okienek do ich obsługi,
 9. Wprowadzono pomiar temperatury ciała pracowników i osób przyjeżdżających na teren zakładu, mające na celu zminimalizowanie możliwości zarażenia,
 10. Wdrożono częstszą dezynfekcję pomieszczeń ( łaźni, szatni -raz dziennie, oraz przedmiotów
  klamki),
 11. Zaplanowano działania w celu ustalenia możliwości wstrzymania pracy skazanych odrabiających wyroki,
 12. Przypomniano o zakazie wynoszenia odzieży roboczej poza teren zakładu celem dokonania prania,
 13. Podejmowanie kroków w celu dostosowania posiadanego sprzętu komputerowego wraz
  z oprogramowaniem do możliwości wykonywania pracy zdalnej dla stanowisk pracy w których będzie to zasadne i możliwe.