Deklaracja dostępności Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o.

Wstęp deklaracji

Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane teleadresowe spółki:

Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 2,
59-100 Polkowice

Adres strony internetowej: http://pdr-eko.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-05-15

Data aktualizacji strony internetowej: 2020-11-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Na podstronach pojawiają się pliki PDF, XLS itp. zawierające bieżące dokumenty do pobrania przez użytkowników. Redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Data sporządzenia deklaracji: 2020-10-20

Data ostatniej aktualizacji deklaracji: 2020-11-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Karolina Szymańska
 • E-mail: k.szymanska@pdr-eko.pl
 • Telefon: +48 76 743 92 04

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, którego dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia
  w formie alternatywnej informacji niedostępnej ( np. na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.)

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub elementu strony wskazanej
w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Skarga powinna zawierać:

 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę,
 • adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę,
 • treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w sposób dowolny, przy czym istotne jest, aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi).

Skargę niezawierającą imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę pozostawia się bez rozpoznania.

Skargę można złożyć w siedzibie Polkowickiej Doliny Recyklingu sp. z o.o. pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o.
 • Polkowice ul. Dąbrowskiego 2
 • E-mail: pdr@pdr-eko.pl

Skargę można złożyć też ustnie do protokołu (w tym przypadku protokół podpisany zostaje przez wnoszącego skargę oraz osobę przyjmującą zgłoszenie).

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Siedziba Spółki

Do budynku w którym znajduje się siedziba Polkowickiej Doliny Recyklingu przy ul. Dąbrowskiego 2 w Polkowicach, prowadzą dwa wejścia. Wejście do Działu Sprzedaży i Marketingu, gdzie jest udzielana kompleksowa obsługa interesantów umiejscowione jest na parterze budynku i jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na parterze budynku znajduje się także toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli induktofonicznych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na parkingu przy budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna może wejść do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Drugie wejście do budynku nie jest przystosowane do przemieszczania się osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, ponieważ do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich.
W budynku oznaczone są drogi ewakuacyjne.

2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Polkowicach przy ul. Działkowej 18, którym administruje Polkowicka Dolina Recyklingu z o.o. Przyjmowanie od właścicieli nieruchomości odpadów, ważenie, ewidencjonowanie, odbywa się na terenie placu, który jest przystosowany do przemieszczania się osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Do budynku socjalno- biurowego prowadzą dwa wejścia. Budynek wyposażony jest w platformę umożliwiającą przemieszczenie osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim na wyższą kondygnację. Na parterze budynku znajduje się także toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli induktofonicznych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na terenie PSZOK oznaczone są drogi ewakuacyjne. Osoba niepełnosprawna może wejść do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem.

3. Zakład Gospodarki Odpadami

Zakład Gospodarki Odpadami zlokalizowany jest w Polkowicach, przy ul. Działkowej 20. Wstęp na teren Zakładu dla osób nieupoważnionych jest zabroniony. Na terenie Zakładu znajduje się hala, kontenery wagowe, kontenery szatniowo-socjalne, parking, brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych. Oznaczone są drogi ewakuacyjne.