Zasady Funkcjonowania Spółki

Biuro Obsługi Klienta:

Informacje w zakresie usług świadczonych przez Spółkę udzielane są przez pracowników Biura Obsługi Klienta PDR sp. z o.o. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 19.00:

- pod numerem telefonu: 76 847 91 30, 76 847 91 32.

- mailowo pod adresem: bok@pdr-eko.pl,

- listownie lub osobiście pod adresem ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice (biura byłego Zakładu Oczyszczani Miasta).

Biuro Obsługi Klienta [BOK] prowadzi działalność w zakresie obsługi odbiorców usług świadczonych przez Spółkę oraz edukacji ekologicznej i promocji Spółki. Do zadań BOK należy w szczególności:

1) Zawieranie umów na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów.

2) Prowadzenie rejestru ww. umów.

3) Rozliczanie świadczonych przez Spółkę usług, w szczególności wystawianie faktur.

4) Przyjmowanie i załatwianie reklamacji i skarg.

5) Prowadzenie i bieżąca aktualizacja Bazy klienta PDR sp. z o.o.

6) Udzielanie informacji odbiorcom usług świadczonych przez Spółkę.

7) Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie prowadzonej działalności.

8) W ramach realizacji umowy „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz administrowanie Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”, do działań Biura Obsługi Klienta należy w szczególności:

- udzielanie informacji na temat świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, w tym usług dodatkowych – na żądanie,

- przyjmowanie od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami przez ZGZM zgłoszeń usług dodatkowych – na żądanie, tj. pojemniki i kontenery na odpady zielone oraz budowlane i rozbiórkowe,

- udzielanie informacji na temat mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tzw. „Gratowozu”, w tym miejsc i terminów odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Opublikował: Andrzej Szyszka
Publikacja dnia: 07.12.2018
Podpisał: Andrzej Szyszka
Dokument z dnia: 04.12.2017
Dokument oglądany razy: 7478
19.08.2022 // pdr-eko.pl/bip